Winkelwagen

Close
Je winkelwagen is leeg.

Wedstrijdvoorwaarden Wallcovering Design Contest

Het is niet meer mogelijk om ontwerpen in te sturen. Dank aan iedereen die op tijd was! 

Voorwaarden Wallcovering Design Contest Stylink en Canon Nederland

Definities

 • De wedstrijdorganisatie: Stylink® en Canon Nederland N.V.
 • De deelnemer: de natuurlijke persoon, ontwerpstudio of -collectief die een of meer ontwerpen instuurt

Algemeen:

 1. Wie zijn/haar ontwerp inzendt ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij deze wedstrijd voorwaarden accepteert.
 2. Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, worden uitgesloten van deelname.
 3. Deelnemers zijn natuurlijke personen, ontwerpstudio’s of -collectieven (die zich onder één naam presenteren).

Inzendingen:

 1. De inzendtermijn loopt van 25 maart 2021 tot en met 3 mei 2021
 2. Deelnemers mogen meerdere keren deelnemen met verschillende ontwerpen.
 3. Inzendingen worden door de deelnemer als digitale afbeelding(en) aangeleverd volgens de specificaties op de checklist.
 4. Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 5. De deelnemer dient de maker van het ontwerp te zijn. Hij/zij staat ervoor in dat het werk origineel is. Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan.

Overige voorwaarden

 1. Uit alle deelnemers worden 15 tot 25 ontwerpen gekozen die worden opgenomen in de Stylink Canon Wallcovering behangcollectie. Deze collectie wordt vastgelegd in een behangboek waaruit geïnteresseerden een dessin kiezen om behang van te laten printen, hierna te noemen: “het Doel”. Uit de verkozen ontwerpen worden drie winnaars bepaald. De eerste prijs is een geldbedrag van € 1.000,-  en voor de nummers 2 en 3 is een prijzengeld van € 250,- beschikbaar.

      Alle deelnemers van wie de ontwerpen in het behangboek worden opgenomen, ontvangen een gratis exemplaar van het boek.

 1. Via deelname verleent, verklaart en garandeert de deelnemer dat hij/zij het recht heeft om, aan de organisatie een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde, wereldwijde licentie voor de gehele duur van de intellectuele eigendomsrechten te verlenen om het ontwerp/de ontwerpen te reproduceren, distribueren, in het openbaar te tonen en uit te voeren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, in andere werken op te nemen en anderszins te gebruiken, en om sublicenties van het voorgaande te verlenen voor het Doel.
 2. De deelnemer geeft de organisatie voorts toestemming om zijn/haar ontwerp(en) openbaar te maken en te (laten) publiceren en te (laten) verveelvoudigen, zowel in print als elektronisch/online, ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, in redactionele uitingen of advertenties. Deze toestemming/licentie is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. De organisatie kan in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden dit recht ook aan anderen (derden) verlenen.
 3. Voor het reproduceren van werken, verleent de deelnemer op verzoek van de organisatie medewerking door het aanleveren van de hiervoor noodzakelijke of wenselijke bestandsopmaak (bijvoorbeeld een vectorbestand).
 4. Het originele werk van de deelnemer blijft volledig eigendom van de deelnemer. De namen van de winnende deelnemers worden vermeld in het behangboek en in alle PR rondom de promotie van de ontwerpen.
 5. De deelnemer garandeert de organisatie dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van ingezonden ontwerp(en) en dat deze geen inbreuk maakt/maken op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan de organisatie alle schade en kosten (o.a. rectificatie en genoegdoening, het in productie nemen etc.) die de organisatie als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de deelnemer niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het ontwerp, wordt het ontwerp uitgesloten van deelname.
 6. De deelnemer garandeert de organisatie dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden.
 7. De ingezonden ontwerpen mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de ontwerpen elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en pornografische werken.
 8. Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt de organisatie zich het recht voor de deelnemer/het werk uit te sluiten van deelname.
 9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Jurering

 1. De jurering is voorbehouden aan een door de organisatie gekozen jury van deskundigen op het gebied van interieur, dessin en decoratie. De jury kiest in overleg de winnende ontwerpen.
 2. Deelnemers worden via mail geïnformeerd over de uitslag.
 3. Mocht de organisatie een door de jury geselecteerde winnaar niet kunnen bereiken na de sluitingsdatum, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wallcovering Design Contest

24 maart 2021
Canon Nederland
Stylinkshare